Μελλοντικές δράσεις

Υλοποίηση νέου επενδυτικού πλάνου 9,5 εκ. € (δημιουργία εμφιαλωτικής μονάδας), η μεγαλύτερη που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στο χώρο της εμφιάλωσης νερού.